آنوريسم ديسکانت آئورت صعودي و گزارش يک مورد تشخيص داده نشده به مدت ۱۷ سال

ديسکشن آئورت بشکل دو نوع حاد و مزمن مي باشد که نوع حاد در دو هفته اول و نوع مزمن بعد از دو هفته از شروع بيماري خود را نشان مي دهد. آنوريسم هاي ديسکانت آئورت داخل سينه اي مي توانند هر قسمت از آئورت را درگير کنند اما درگيري آئورت صعودي شايعترين محل است. نمونه اي که ارائه مي گردد، مرد ۶۵ ساله اي مي باشد که سابقه تروماي غير نافذ شديد قفسه صدري در ۱۷ سال قبل داشته و از ۵ ماه پيش با شکايت درد سينه و احساس تنگي نفس و سابقه دو مرتبه سنکوپ مراجعه و تحت بررسي قرار مي گيرد.بيمار با تشخيص آنوريسم آئورت صعودي و نارسائي دريچه آئورت تحت عمل جراحي قرار گرفت. آئوريسم از ريشه آئورت تا محل جدا شدن شريان هاي فمورال مشترک دو طرف ادامه داشت ولي اتساع تمام لايه ها مشخصاً تا محل جدا شدن شريان براکيوسفاليک ادامه داشت و دريچه آئورت نيز نارسائي شديد داشت که پس از حذف آنوريسم ديسکانت آئورت صعودي دريچه آئورت ترميم و آئورت صعودي با توبولارگرافت از جنس داکرون ترميم گرديد. بعد از عمل بيمار بدون علامت شد و به علت کلاپس لومن کاذب و برقراري جريان خون در لومن واقعي آنوريسم آئورت شکمي نيز برطرف گرديد.