بررسي ميزان کاهش درد به دنبال تزريق اينتراپلورال بوپيواکايين در مقايسه با اپيوم ها در جراحي قسمت فوقاني شکم

درد بعد از اعمال جراحي يک تجربه ي ناخوشايند است که به دنبال محرک هاي مختلف بوجود مي آيد و انسان نسبت به آن واکنش نشان مي دهد. اين فرايند باعث مي شود اختلالات فيزيولوژيک در تمام سيستم هاي بدن بوجود آيد. براي کاهش و تسکين اين درد از مخدرها و يا بي حس کننده هاي موضعي استفاده مي شود.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني (Clinical Trial) است که بر روي ۶۰ بيمار انجام گرفته و بيماران به دو گروه ۳۰ نفري تقسيم شدند و شدت درد بعد از عمل پس از تزريق بوپيواکايين داخل پلور با اپيوم ها مقايسه شد. بيماران از نظر نوع عمل، سن و جنس مشابه بودند و در يک گروه بعد از اتمام عمل بوپيواکائين به داخل پلور تزريق شد و در گروه ديگر براي کنترل درد از مواد مخدر استفاده شد. شدت درد با استفاده از Visual Analoge Sdaleبررسي گرديد.
نتايج: اختلاف معني دار در کاهش درد بر حسب سن، جنس و نوع عمل جراحي وجود نداشت ولي در گروهي که بوپيواکايين تزريق شده بود کاهش درد بيشتري ديده شد (P<۰.۵).
نتيجه گيري: در اين مطالعه تزريق بوپيواکايين به داخل پلورال مفيدتر و موثرتر از تزريق مواد مخدر براي کنترل درد بعد از عمل بود.