تعيين شيوع تنگي شريانهاي کاروتيد در بيماران تحت جراحی قلب

امروزه سونوگرافي داپلر به عنوان ارجح ترين روش بيمار يابي جهت بررسي تنگي شريان کاروتيد در بيماران کانديد CABGمطرح ميباشد. هدف از اين مطالعه،تعيين شيوع تنگي شريانهاي کاروتيد در بيماران تحت جراحی قلب و بررسي ارتباط عوامل خطر شناخته شده آترواسکلروز با ميزان تنگي مشاهده شده درسونوگرافي داپلرشريانهاي کاروتيدبه منظور تعيين گروههاي پرخطرجهت تنگي شريان ميباشد