داروي خوراکي اِن استيل سيستئين درکاهش شدت هيپوکسي و اتکلتازي موثر است

سيگارباعث افزايش عوارض ريوي به ميزان۶  برابربعد از اعمال جراحي بزرگ ميشود همچنين نشان داده شده سيگار باعث تشديد هيپوکسمي و افزايش مدت زمان تهويه مکانيکي ميشود. مطالعه حاضر به بررسي تأثير داروي خوراکي اِن استيل سيستئين درکاهش شدت هيپوکسي و اتکلتازي در بيماران سيگاري که تحت عمل باي پاس عروق قرار گرفته اند ميپردازد