گلبول های سفید برای بروز آریتمی AF بعد از جراحی قلب ارزش تشخیصی دارند.

گلبول های سفید برای بروز آریتمی AF بعد از جراحی قلب ارزش تشخیصی دارند.
ABSTRACT:
Atrial fibrillation (AF) occurs in ۳۰% patients on the ۲nd or ۳rd day postoperation, therefore, it is the most prevalent and complicative arrhythmia after open heart surgery. White blood cell count seems to be most significantly associated with cardiovascular disorders. This study was designed to evaluate exact relationship between preoperative WBC-count and post-CABG AF in patients with severe left ventricle dysfunction who underwent elective off-pump coronary artery bypass. our results show that three days before surgery and surgical days WBC-count had differences between both groups, so preoperative WBC-count may predict incidence and duration of AF, however, it cannot be a predictor of frequency of reoccurrence of AF.