بررسي اثرات کرايو آنالژزي در کاهش درد و پارستزي پس از استرنوتومي مياني متعاقب عمل جراحي پيوند عروق کرونر

مقدمه: کنترل درد پس از توراکوتومي در پيشگيري از عوارض تنفسي بعد از عمل از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. روش هاي مختلفي جهت کنترل درد بعد از عمل وجود دارد. کرايو آنالژزي با يخ زدگي اعصاب بين دنده اي قادر به کنترل طولاني مدت درد بعد از عمل مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع تحليلي مداخله اي بر روي ۱۲۴ بيمار که تحت عمل جراحي پيوند عروق کرونر (CABG) قرار گرفته بودند انجام شد بيماران بطور تصادفي به دو گروه کنترل و مورد مطالعه تقسيم شدند. در گروه مورد مطالعه در حين عمل جراحي تحت کرايوتراپي اعصاب بين دنده اي قرار گرفتند. تمام بيماران درمان هاي ضد درد را برحسب نياز در مرحله بعد از عمل دريافت کردند و ميزان درد بيماران در ناحيه LIMAو استرنوم با استفاده از معيار VAS در مرحله قبل از ترخيص، يک ماه و سه ماه بعد از عمل اندازه گيري شد. وجود يا عدم وجود پاراستزي نيز در هر دو گروه ثبت شد. ميزان دفعات نياز به مسکن (مورفين- ايندومتاسين– اپيوم) بطور روزانه درج شد و اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS ۱۱.۵ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين درد استرنوم در بيماران گروه مورد مطالعه در مرحله قبل از ترخيص، يک ماه و سه ماه بعد از عمل کمتر از گروه کنترل بود(p=۰.۰۱) که از نظر آماري معني دار مي باشد. ميانگين درد در ناحيه LIMA در مرحله قبل از ترخيص بيشتر و يک ماه بعد از عمل مشابه و سه ماه بعد از عمل، بيشتر از گروه کنترل بود (p=۰.۰۴۵) ميانگين مصرف مورفين و اپيوم در گروه مطالعه کمتر از گروه شاهد (p=۰.۰۱۷) بود ولي نياز به ايندومتاسين در گروه کرايوتراپي بيشتر مي باشد که تفاوت معني دار است. شيوع پارستزي در همه مراحل در گروه مورد مطالعه کمتر بوده است (P=۰.۰۰۱).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه از کرايوتراپي بعنوان روشي مطمئن جهت کاهش درد، نياز به مسکن و پاراستزي استرنوم در مرحله بعد از عمل جراحي پيوند عروق کرونر مي توان استفاده کرد