گزارش يک مورد فيستول شريان بي نام به ناي به عنوان عارضه ديررس تراکئوستومي (گزارش مورد)

فيستول شريان بي نام به ناي(TIF)  عارضه تاخيري و نادر تراکئوستومي است و به دليل خونريزي فراوان تهديدکننده حيات مي باشد. اين عارضه در ۰.۱ درصد موارد تراکئوستومي و در عرض ۱۴-۷ روز نخست پس از جراحي تراکئوستومي روي مي دهد. منابع موجود ميزان زنده ماندن اين بيماران ۱۴.۳ را درصد گزارش کرده اند. ما در اين گزارش يک مورد فيستول شريان بي نام به ناي را ۵۰ روز پس از تراکئوستومي گزارش مي کنيم که با اقدام به موقع تشخيصي- درماني بيمار نجات يافت