مقايسه تاثير سه داروي ترامادول، ايندومتاسين، و استامينوفن در کنترل درد بعد از عمل جراحي باي پس عروق کرونر

مقدمه: کنترل درد يکي از جنبه هاي مهم مراقبت بعد از عمل در بيماران تحت اعمال جراحي است. مخدرهاي سيستميک انتخاب اصلي براي درد بعد از عمل جراحي به شمار مي روند. در اين مطالعه ما اثرات ضد درد ترامادول، ايندومتاسين و استامينوفن را براي کاهش مصرف مورفين و عوارض ناشي از آن مورد ارزيابي قرار داديم.
روش ها: اين مطالعه باليني تصادفي بر روي ۹۲ بيمار کانديد عمل جراحي CABG انجام گرفت. بيماران به طور تصادفي به سه گروه تقسيم شدند (A: استامينوفن، B: ترامادول و C: ايندومتاسين). بيماران به طور روزانه با استفاده از معيار (NRS) از نظر ميزان درد در سه محل برش استرنوتومي مياني، درد پشت در محل اتصاف غضروف - دنده و محل ورود چسب تيوب مورد ارزيابي قرار گرفتند. عوارض شامل تهوع و خونريزي و نياز به مصرف مورفين اضافي نيز براي کاهش درد ثبت گرديد.
يافته ها: گروه ها از نظر سن، جنس، ديابت، برداشت شريان پستاني داخلي چپ (LIMA) و تکنيک بيهوشي مشابه بودند. درد پشت در محل اتصال غضروف - دنده نسبت به ساير نواحي شديدتر بود که در گروه A شايع تر بود. p-Value?۰.۰۱۳) روز اول، p-Value?۰.۰۰۱ روز دوم و p-Value?۰ روز سوم) ميزان نياز به مورفين براي کاهش درد در روز اول و دوم در گروه A بيشترين ميزان و در گروه B کمترين ميزان را داشت p-Value?۰.۰۰۴) روز اول و p-Value?۰.۰۰۳ روز دوم) درد برش استرنوتومي مياني و چسب تيوب ميان سه گروه تفاوت معني داري نداشت (p-Value>۰.۰۵). از نظر تهوع و خونريزي تفاوت قابل ملاحظه اي ميان گروه ها ديده نشد (p-Value>۰.۰۵).
نتايج: بر اساس اين نتايج ترامادول اثر بهتري بر کاهش درد بعد از عمل دارد و به علت کاهش نياز به مورفين مي توان از عوارض ناشي از آن کاست.