وبلاگ

تاثیرات متیل پردنیزولون در جراحی پیوند شریان کرونر - دکتر میر حسینی
تاثیرات متیل پردنیزولون در جراحی پیوند شریان کرونر
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
گلبول های سفید برای بروز آریتمی AF بعد از جراحی قلب ارزش تشخیصی دارند. - دکتر میر حسینی
گلبول های سفید برای بروز آریتمی AF بعد از جراحی قلب ارزش تشخیصی دارند.
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
یافته های روماتولوژیک در بیماران کاندید جراحی های تعویض یا ترمیم دریچه های قلب - دکتر میر حسینی
یافته های روماتولوژیک در بیماران کاندید جراحی های تعویض یا ترمیم دریچه های قلب
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
ترانسفیوژن علایم عصبی بعد از جراحی قلب را کم میکند. - دکتر میر حسینی
ترانسفیوژن علایم عصبی بعد از جراحی قلب را کم میکند.
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
جراحی پیوند شریان کرونری در بیماران دیابتی بالای ۷۰ سال دارای سه رگ گرفتار - دکتر میر حسینی
جراحی پیوند شریان کرونری در بیماران دیابتی بالای ۷۰ سال دارای سه رگ گرفتار
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
ان استیل سیستیین درمان مناسب برای بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه تحت جراحی قلب است. - دکتر میر حسینی
ان استیل سیستیین درمان مناسب برای بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه تحت جراحی قلب است.
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
فیبریلاسیون دهلیزی بعد از جراحی دریچه میترال در بیماران رماتولوژیک و غیر روماتولوژیک متفاوت است. - دکتر میر حسینی
فیبریلاسیون دهلیزی بعد از جراحی دریچه میترال در بیماران رماتولوژیک و غیر روماتولوژیک متفاوت است.
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
درصد گرفتگی شریان کرونر با سطح هموسیستین در زنان یائسه که تحت جراحی پیوند شریان کرونر هستند مرتبط است. - دکتر میر حسینی
درصد گرفتگی شریان کرونر با سطح هموسیستین در زنان یائسه که تحت جراحی پیوند شریان کرونر هستند مرتبط است.
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
آسپرین با هپارین نسبت به هپارین به تنهایی قدرت کاهندگی بیشتری در بروز ترومبوز وریدهای عمقی دارد. - دکتر میر حسینی
آسپرین با هپارین نسبت به هپارین به تنهایی قدرت کاهندگی بیشتری در بروز ترومبوز وریدهای عمقی دارد.
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
نقش پیشگویی کنندگی پروتئین واکنشی فاز حاد برای عوارض اولیه بعد از جراحی قلب چیست؟ - دکتر میر حسینی
نقش پیشگویی کنندگی پروتئین واکنشی فاز حاد برای عوارض اولیه بعد از جراحی قلب چیست؟
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
کم خونی در بیماران دیابتی بعضی از عوارض بعد از جراحی قلب را تشدید میکند. - دکتر میر حسینی
کم خونی در بیماران دیابتی بعضی از عوارض بعد از جراحی قلب را تشدید میکند.
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
داروي خوراکي اِن استيل سيستئين درکاهش شدت هيپوکسي و اتکلتازي موثر است - دکتر میر حسینی
داروي خوراکي اِن استيل سيستئين درکاهش شدت هيپوکسي و اتکلتازي موثر است
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
هموسیستین یک ریسک فاکتور برای بیماریهای قلبی است - دکتر میر حسینی
هموسیستین یک ریسک فاکتور برای بیماریهای قلبی است
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
مقایسه جراحی پیوند کرونری on pump و off pump - دکتر میر حسینی
مقایسه جراحی پیوند کرونری on pump و off pump
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
عوامل موثر در افزایش زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه بعد از جراحی قلب - دکتر میر حسینی
عوامل موثر در افزایش زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه بعد از جراحی قلب
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
بررسی ریسک فاکتورهای نیاز به انتقال خون در بیماران تحت جراحی قلب - دکتر میر حسینی
بررسی ریسک فاکتورهای نیاز به انتقال خون در بیماران تحت جراحی قلب
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
بررسي مقايسه اي درناژ پلور راست با مدياستن متعاقب جراحی قلب - دکتر میر حسینی
بررسي مقايسه اي درناژ پلور راست با مدياستن متعاقب جراحی قلب
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
تعيين شيوع تنگي شريانهاي کاروتيد در بيماران تحت جراحی قلب - دکتر میر حسینی
تعيين شيوع تنگي شريانهاي کاروتيد در بيماران تحت جراحی قلب
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
گزارش یک مورد عفونت دنده ها توسط آسپرژیلوس فلاوس بعد از جراحی قلب - دکتر میر حسینی
گزارش یک مورد عفونت دنده ها توسط آسپرژیلوس فلاوس بعد از جراحی قلب
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
بررسي ميزان کاهش درد به دنبال تزريق اينتراپلورال بوپيواکايين در مقايسه با اپيوم ها در جراحي قسمت فوقاني شکم - دکتر میر حسینی
بررسي ميزان کاهش درد به دنبال تزريق اينتراپلورال بوپيواکايين در مقايسه با اپيوم ها در جراحي قسمت فوقاني شکم
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
آنوريسم ديسکانت آئورت صعودي و گزارش يک مورد تشخيص داده نشده به مدت ۱۷ سال - دکتر میر حسینی
آنوريسم ديسکانت آئورت صعودي و گزارش يک مورد تشخيص داده نشده به مدت ۱۷ سال
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
مقايسه تاثير سه داروي ترامادول، ايندومتاسين، و استامينوفن در کنترل درد بعد از عمل جراحي باي پس عروق کرونر - دکتر میر حسینی
مقايسه تاثير سه داروي ترامادول، ايندومتاسين، و استامينوفن در کنترل درد بعد از عمل جراحي باي پس عروق کرونر
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
گزارش يک مورد فيستول شريان بي نام به ناي به عنوان عارضه ديررس تراکئوستومي (گزارش مورد) - دکتر میر حسینی
گزارش يک مورد فيستول شريان بي نام به ناي به عنوان عارضه ديررس تراکئوستومي (گزارش مورد)
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
بررسي اثرات کرايو آنالژزي در کاهش درد و پارستزي پس از استرنوتومي مياني متعاقب عمل جراحي پيوند عروق کرونر - دکتر میر حسینی
بررسي اثرات کرايو آنالژزي در کاهش درد و پارستزي پس از استرنوتومي مياني متعاقب عمل جراحي پيوند عروق کرونر
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
Adenosine Preconditioning versus Ischemic Preconditioning - دکتر میر حسینی
Adenosine Preconditioning versus Ischemic Preconditioning
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
Prolonged Oral Administration of Oleuropein Might Protect Heart against Aconitine-induced Arrhythmia - دکتر میر حسینی
Prolonged Oral Administration of Oleuropein Might Protect Heart against Aconitine-induced Arrhythmia
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
Can Preoperative Serum Level of Creatinine Predict New-Onset Atrial Fibrillation in Non-diabetic Male Patients Undergoing Open Heart Surgery? A Retrograde View - دکتر میر حسینی
Can Preoperative Serum Level of Creatinine Predict New-Onset Atrial Fibrillation in Non-diabetic Male Patients Undergoing Open Heart Surgery? A Retrograde View
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
Antioxidant supplementations for prevention of atrial fibrillation after cardiac surgery: Collaboration with Germany - دکتر میر حسینی
Antioxidant supplementations for prevention of atrial fibrillation after cardiac surgery: Collaboration with Germany
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
Posterior pericardiotomy in cardiac surgery: Collaboration with England and Germany - دکتر میر حسینی
Posterior pericardiotomy in cardiac surgery: Collaboration with England and Germany
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 30 مهر 95
Should the integrity of the pleura during internal mammary artery harvesting be preserved? A collaboration with Germany - دکتر میر حسینی
Should the integrity of the pleura during internal mammary artery harvesting be preserved? A collaboration with Germany
آموزش های پس از جراحی

زمان مطالعه 2 دقیقه 17 مهر 95