وبلاگ

تاثیرات متیل پردنیزولون در جراحی پیوند شریان کرونر - دکتر میر حسینی
تاثیرات متیل پردنیزولون در جراحی پیوند شریان کرونر

30 مهر 95
گلبول های سفید برای بروز آریتمی AF بعد از جراحی قلب ارزش تشخیصی دارند. - دکتر میر حسینی
گلبول های سفید برای بروز آریتمی AF بعد از جراحی قلب ارزش تشخیصی دارند.

30 مهر 95
یافته های روماتولوژیک در بیماران کاندید جراحی های تعویض یا ترمیم دریچه های قلب - دکتر میر حسینی
یافته های روماتولوژیک در بیماران کاندید جراحی های تعویض یا ترمیم دریچه های قلب

30 مهر 95
ترانسفیوژن علایم عصبی بعد از جراحی قلب را کم میکند. - دکتر میر حسینی
ترانسفیوژن علایم عصبی بعد از جراحی قلب را کم میکند.

30 مهر 95
جراحی پیوند شریان کرونری در بیماران دیابتی بالای ۷۰ سال دارای سه رگ گرفتار - دکتر میر حسینی
جراحی پیوند شریان کرونری در بیماران دیابتی بالای ۷۰ سال دارای سه رگ گرفتار

30 مهر 95
ان استیل سیستیین درمان مناسب برای بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه تحت جراحی قلب است. - دکتر میر حسینی
ان استیل سیستیین درمان مناسب برای بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریه تحت جراحی قلب است.

30 مهر 95
فیبریلاسیون دهلیزی بعد از جراحی دریچه میترال در بیماران رماتولوژیک و غیر روماتولوژیک متفاوت است. - دکتر میر حسینی
فیبریلاسیون دهلیزی بعد از جراحی دریچه میترال در بیماران رماتولوژیک و غیر روماتولوژیک متفاوت است.

30 مهر 95
درصد گرفتگی شریان کرونر با سطح هموسیستین در زنان یائسه که تحت جراحی پیوند شریان کرونر هستند مرتبط است. - دکتر میر حسینی
درصد گرفتگی شریان کرونر با سطح هموسیستین در زنان یائسه که تحت جراحی پیوند شریان کرونر هستند مرتبط است.

30 مهر 95
آسپرین با هپارین نسبت به هپارین به تنهایی قدرت کاهندگی بیشتری در بروز ترومبوز وریدهای عمقی دارد. - دکتر میر حسینی
آسپرین با هپارین نسبت به هپارین به تنهایی قدرت کاهندگی بیشتری در بروز ترومبوز وریدهای عمقی دارد.

30 مهر 95
نقش پیشگویی کنندگی پروتئین واکنشی فاز حاد برای عوارض اولیه بعد از جراحی قلب چیست؟ - دکتر میر حسینی
نقش پیشگویی کنندگی پروتئین واکنشی فاز حاد برای عوارض اولیه بعد از جراحی قلب چیست؟

30 مهر 95
کم خونی در بیماران دیابتی بعضی از عوارض بعد از جراحی قلب را تشدید میکند. - دکتر میر حسینی
کم خونی در بیماران دیابتی بعضی از عوارض بعد از جراحی قلب را تشدید میکند.

30 مهر 95
داروي خوراکي اِن استيل سيستئين درکاهش شدت هيپوکسي و اتکلتازي موثر است - دکتر میر حسینی
داروي خوراکي اِن استيل سيستئين درکاهش شدت هيپوکسي و اتکلتازي موثر است

30 مهر 95
هموسیستین یک ریسک فاکتور برای بیماریهای قلبی است - دکتر میر حسینی
هموسیستین یک ریسک فاکتور برای بیماریهای قلبی است

30 مهر 95
مقایسه جراحی پیوند کرونری on pump و off pump - دکتر میر حسینی
مقایسه جراحی پیوند کرونری on pump و off pump

30 مهر 95
عوامل موثر در افزایش زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه بعد از جراحی قلب - دکتر میر حسینی
عوامل موثر در افزایش زمان بستری در بخش مراقبت های ویژه بعد از جراحی قلب

30 مهر 95
بررسی ریسک فاکتورهای نیاز به انتقال خون در بیماران تحت جراحی قلب - دکتر میر حسینی
بررسی ریسک فاکتورهای نیاز به انتقال خون در بیماران تحت جراحی قلب

30 مهر 95
بررسي مقايسه اي درناژ پلور راست با مدياستن متعاقب جراحی قلب - دکتر میر حسینی
بررسي مقايسه اي درناژ پلور راست با مدياستن متعاقب جراحی قلب

30 مهر 95
تعيين شيوع تنگي شريانهاي کاروتيد در بيماران تحت جراحی قلب - دکتر میر حسینی
تعيين شيوع تنگي شريانهاي کاروتيد در بيماران تحت جراحی قلب

30 مهر 95
گزارش یک مورد عفونت دنده ها توسط آسپرژیلوس فلاوس بعد از جراحی قلب - دکتر میر حسینی
گزارش یک مورد عفونت دنده ها توسط آسپرژیلوس فلاوس بعد از جراحی قلب

30 مهر 95
بررسي ميزان کاهش درد به دنبال تزريق اينتراپلورال بوپيواکايين در مقايسه با اپيوم ها در جراحي قسمت فوقاني شکم - دکتر میر حسینی
بررسي ميزان کاهش درد به دنبال تزريق اينتراپلورال بوپيواکايين در مقايسه با اپيوم ها در جراحي قسمت فوقاني شکم

30 مهر 95
آنوريسم ديسکانت آئورت صعودي و گزارش يک مورد تشخيص داده نشده به مدت ۱۷ سال - دکتر میر حسینی
آنوريسم ديسکانت آئورت صعودي و گزارش يک مورد تشخيص داده نشده به مدت ۱۷ سال

30 مهر 95
مقايسه تاثير سه داروي ترامادول، ايندومتاسين، و استامينوفن در کنترل درد بعد از عمل جراحي باي پس عروق کرونر - دکتر میر حسینی
مقايسه تاثير سه داروي ترامادول، ايندومتاسين، و استامينوفن در کنترل درد بعد از عمل جراحي باي پس عروق کرونر

30 مهر 95
گزارش يک مورد فيستول شريان بي نام به ناي به عنوان عارضه ديررس تراکئوستومي (گزارش مورد) - دکتر میر حسینی
گزارش يک مورد فيستول شريان بي نام به ناي به عنوان عارضه ديررس تراکئوستومي (گزارش مورد)

30 مهر 95
بررسي اثرات کرايو آنالژزي در کاهش درد و پارستزي پس از استرنوتومي مياني متعاقب عمل جراحي پيوند عروق کرونر - دکتر میر حسینی
بررسي اثرات کرايو آنالژزي در کاهش درد و پارستزي پس از استرنوتومي مياني متعاقب عمل جراحي پيوند عروق کرونر

30 مهر 95
Adenosine Preconditioning versus Ischemic Preconditioning - دکتر میر حسینی
Adenosine Preconditioning versus Ischemic Preconditioning

30 مهر 95
Prolonged Oral Administration of Oleuropein Might Protect Heart against Aconitine-induced Arrhythmia - دکتر میر حسینی
Prolonged Oral Administration of Oleuropein Might Protect Heart against Aconitine-induced Arrhythmia

30 مهر 95
Can Preoperative Serum Level of Creatinine Predict New-Onset Atrial Fibrillation in Non-diabetic Male Patients Undergoing Open Heart Surgery? A Retrograde View - دکتر میر حسینی
Can Preoperative Serum Level of Creatinine Predict New-Onset Atrial Fibrillation in Non-diabetic Male Patients Undergoing Open Heart Surgery? A Retrograde View

30 مهر 95
Antioxidant supplementations for prevention of atrial fibrillation after cardiac surgery: Collaboration with Germany - دکتر میر حسینی
Antioxidant supplementations for prevention of atrial fibrillation after cardiac surgery: Collaboration with Germany

30 مهر 95
Posterior pericardiotomy in cardiac surgery: Collaboration with England and Germany - دکتر میر حسینی
Posterior pericardiotomy in cardiac surgery: Collaboration with England and Germany

30 مهر 95
Should the integrity of the pleura during internal mammary artery harvesting be preserved? A collaboration with Germany - دکتر میر حسینی
Should the integrity of the pleura during internal mammary artery harvesting be preserved? A collaboration with Germany

17 مهر 95